ตารางสอน 702 ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2554 (เริ่มสอน 30 พ.ค.)

วัน/คาบ
คาบที่  1
คาบที่  2
คาบที่  3
คาบที่  4
คาบที่  5
คาบที่  6
คาบที่  7
คาบที่  8
คาบที่  9
คาบที่  10
เวลา
08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-11.50
11.50-12.40
12.40-13.30
13.30-14.20
14.20-15.10
15.10-16.00
16.00-16.50
จันทร์
ง32201
ม.6/3
ห้อง 123
พัก
กลาง
วัน
ง32201
ม.6/1
ห้อง 123
ง31101
ม.4/1
ห้อง 123
อังคาร
ง32201
ม.6/7
ห้อง 123
พัก
กลาง
วัน
แนะแนว
ม.6/1
ห้อง 224
ง32202
ม.5/1
ห้อง 123
พุธ
ง32201
ม.6/2
ห้อง 123
พัก
กลาง
วัน
ง32201
ม.6/5
ห้อง 123
พฤหัสบดี
ง32201
ม.6/4
ห้อง 123
พัก
กลาง
วัน
ง32201
ม.6/6
ห้อง 123
กิจกรรม
ชุมนุม
ศุกร์
พัก
กลาง
วัน
จริยธรรม
ม.6

 

ตารางสอน 0709 ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 (เริ่ม 26 ต.ค. 54)

 

วัน/คาบ
คาบที่  1
คาบที่  2
คาบที่  3
คาบที่  4
คาบที่  5
คาบที่  6
คาบที่  7
คาบที่  8
คาบที่  9
คาบที่  9
เวลา
08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-11.50
11.50-12.40
12.40-13.30
13.30-14.20
14.20-15.10
15.10-16.00
16.00-16.50
จันทร์
ง33202
ม.6/1
ห้อง 123
พัก
กลาง
วัน
ลูกเส์อ
เนตรนารี
ม.1
 
อังคาร
ง33202
ม.6/2
ห้อง 123
พัก
กลาง
วัน
ง33202
ม.6/7
ห้อง 123
แนะแนว
ม.6/1
ห้อง 224
 
พุธ
ง33202
ม.6/5
ห้อง 123
พัก
กลาง
วัน
ง33202
ม.6/6
ห้อง 123
 
พฤหัสบดี
พัก
กลาง
วัน
ง33202
ม.6/4
ห้อง 123
กิจกรรม
ชุนนุม
 
ศุกร์
ง33202
ม.6/3
ห้อง 123
พัก
กลาง
วัน
โครงงาน
ม.5/1
ห้องพัก
 

 


แสดงความคิดผ่าน Facebook