สวัสดีวันพระ ธรรมมะสวัสดี “วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๕” ปีนี้ตรงกับ วันพุธ ที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ พระพุทธเจ้าเทศน์ธรรมบทแรกในพระพุทธศาสนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า

พระอัญญาโกณฑัญญะ มีดวงตาเห็นธรรม ได้บวชแบบ เอหิภิกขุอุปสัมปทา
เกิดพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัยครบองค์สาม
ระลึกคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันไม่มีประมาณ
ผู้ชี้ทางพ้นทุกข์

แสดงความคิดผ่าน Facebook