การสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดี เป็นความปรารถนาและความใฝ่ฝันของสถานศึกษาทุกระดับด้วยหตุนี้นโยบายการศึกษาจึงพยายามดำเนินการทุกวิถีทางที่จะให้เยาวชนของชาติมีความรู้คู่คุณธรรม ด้วยการเปิดรายวิชาและสร้างกิจกรรมที่สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษามากขึ้นขณะเดียวกันก็พยายามสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนอยู่ รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างหรือพัฒนาจริยธรรมควบคู่กันไปด้วย

สิ่งหนึ่งที่จะละเลยไม่ได้ก็คือการมี ครูที่ดี ที่ จะทำหน้าที่เป็นทั้งผู้นำและผู้ประสานเชื่อมโยงความรู้และคุณธรรมให้เกิด ขึ้นในตัวนักเรียน จากสภาพความเป็นจริง ครูมิใช่มีหน้าที่เพียงแต่การสอนหรือมีผลงานทางวิชาการออกมาสู่สังคมภายนอก เท่านั้น แต่ยังต้องทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์ที่ดี และสามารถสร้างความรู้สึกเชื่อมั่นและความมั่นคงทางจิตใจให้เกิดขึ้นในตัวศิษย์

ดังนั้น ครู คือ ผู้มีหน้าที่อบรมกุลบุตร กุลธิดา ตลอดจนผู้ที่จะสมัครตนเข้ามารับการศึกษาทั้งปวงให้เจริญพร้อมทั้งทางร่างกาย ปัญญา และความสามารถในการประกอบอาชีพ งานครูจึงเป็นงานหนัก และซับซ้อน หน้าที่ของครูจึงมิใช่ถ่ายทอดวิชาความรู้เพียงอย่างเดียว ครูจะต้องให้ความรู้ทางด้านวิชาการและจะต้องเป็นผู้อบรมบ่มนิสัย ตลอดจนส่งเสริมเด็กแต่ละคนให้เจริญงอกงามทั้งทางด้านสังคมและส่วนบุคคล

เมื่อเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า “ครู” เป็นผู้มีบทบาทอันสำคัญที่จะทำให้บุคคลมีความเจริญงอกงามในทุกด้าน ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จึงพยายามเลือกเฟ้นบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาเป็นครู เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพจริงๆ เป็นการพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น นั่นก็คือความพยายามที่จะแก้ปัญหาของประชากรให้พ้นจากภาวะล้าหลังดังที่เป็นอยู่

การศึกษานับว่ามีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหานี้ ในฐานะที่ทำหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ การเตรียมครูให้เป็นทั้งผู้ให้ความรู้ ผู้ให้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้และจุดไฟแห่งการเรียนรู้นี้มิใช่เรื่อง ง่าย นอกจากครูจะต้องเป็นผู้รอบรู้ในเนื้อหาวิชาแล้ว ครูยังต้องแตกฉานให้ทักษะและวิธีหาความรู้สมัยใหม่ และเป็นผู้ที่มีหูตากว้างขวางเกี่ยวกับแหล่งความรู้ต่าง ๆ อีกทั้งยังต้องเป็นนักจิตวิทยาชั้นดี ที่สามารถกระตุ้นความใฝ่เรียนให้เด็กๆได้อีกด้วยลักษณะงานที่ปฏิบัติ ประกอบด้วย

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. จัดอบรม สั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
6. ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจและเต็มที่

งานของครู จึงเป็นภาระงานที่สำคัญและยิ่งใหญ่ ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา จะต้องเร่งรัดปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์และเกิดผลดีต่อผู้เรียน ต่อโรงเรียน และต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการนำเสนอภาระงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ และผลความสำเร็จของการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษานี้ กระผมจึงได้จัดทำแฟ้มพัฒนางานครูเป็นระบบออนไลน์ที่สมบูรณ์ขึ้น เผื่อเพยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่ยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน และสังคมออนไลน์

กระผม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แฟ้มพัฒนางาน หรือแฟ้มสะสมงานออนไลน์ จะเป็นเอกสาร หลักฐานที่สำคัญเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของผู้สอนได้เป็นอย่างดีและเป็นเกียรติประวัติและ แก่ข้าราชาการครูสืบไป


ข้าราชการครูโรงเรียนสตูลวิทยา พ.ศ.2552 (ถ่ายเมื่อ ธ.ค. 52)

 


ข้าราชการครูโรงเรียนสตูลวิทยา พ.ศ.2553 (ถ่ายเมื่อ 3 ธ.ค. 53)

 


ข้าราชการครูโรงเรียนสตูลวิทยา พ.ศ.2554 (ถ่ายเมื่อ 2 ธ.ค. 54)

 


ข้าราชการครูโรงเรียนสตูลวิทยา พ.ศ.2555 (ถ่ายเมื่อ 4 ธ.ค. 55)

ขอขอบคุณผู้มีพระคุณอันใหญ่หลวง ที่ทำให้กระผมเกิดมาได้รับใช้ประเทศชาตินี้ คือ พ่อ แม่ พี่สาวและคุณยาย ผู้บริหารทุกสมัยที่กระผมได้ร่วมปฏิบัติงาน คุณครูที่สั่งสอนกระผมมา คุณครูที่เป็นทั้ง พี่ เพื่อน น้อง และผุ้ร่วมงานทั้งในปัจจุบันและอดีต ขอบคุณโรงเรียนสตูลวิทยา ขอบใจนักเรียนศิษย์ สตูลวิทยาทุกคน ที่ทำให้กระผม จากเด็กชายวีระศักดิ์ พัทบุรี จาก นายวีระศักดิ์ พัทบุรี เป็นครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ได้ทุกวันนี้

วีระศักดิ์ พัทบุรี

[ti_audio media=”314″ autoplay=”1″ repeat=”1″]

แสดงความคิดผ่าน Facebook