วีระศักดิ์ พัทบุรี
ชื่อ-สกุล : วีระศักดิ์ พัทบุรี

ตำแหน่ง : ครู

วิทยะฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

อันดับ: คศ.3

บรรจุรับราชการ : 4 พฤษภาคม 2538


หน้าที่ความรับผิดชอบ :

– ครูปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ร.ร.สตูลวิทยา (ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2539)
– ครูปฏิบัติการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ร.ร.สตูลวิทยา (ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2563)
– หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ร.ร.สตูลวิทยา (ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 –  พ.ศ. 2563)
– ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Administrator) ร.ร.สตูลวิทยา (ตั้งแต่ พ.ศ.2539 – พ.ศ. 2563)
– ผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียนสตูลวิทยา (Webmaster) (ตั้งแต่ พ.ศ.2539 – 2556)
– หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา ร.ร.สตูลวิทยา (ตั้งแต่ พ.ศ.2551 – พ.ศ. 2554)
– หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร.ร.สตูลวิทยา (ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556)
– ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ร.ร.สตูลวิทยา (ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563)
– ครูปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ร.ร. หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน)


การศึกษา :

ปริญญาเอก :
ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(Doctor of Education Program in Educational Administration)

ชื่อปริญญา: ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

Doctor of Education (Educational Administration)

ชื่อวุฒิย่อ : ศษ.ด.
Ed.D. (Educational Administration)

ชื่อสถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University)

**********************************************************

ปริญญาโท :
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ชื่อย่อปริญญา:
ศษ.ม. (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (M.E.d. :Educational Technology and Communications)

ชื่อสถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University)

**********************************************************

ปริญญาตรี :

ชื่อปริญญา : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอก วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

ชื่อวุฒิย่อ : กศ.บ. (การศึกษาบัณฑิต)
(B.Ed.)

ชื่อสถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้


ผลงานจากการปฏิบัติงาน :
– รางวัลชนะเลิศ การประกวดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ประจำปี 2544

– รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ประจำปี 2545

– ทุนวิจัยจากกรมสามัญศึกษา เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประจำปี 2545 [อ้างอิง]

– พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

– หนังสือ เรื่องการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย Multimedia ToolBook II

– หนังสือ เรื่องเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวด้วย Macromedia Dreamweaver UltraDev 4

– ระบบ E-Learning วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

– เว็บไซต์ แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง: www.weeonline.in.th/weeonline

– เว็บไซต์ e-Learning: www.weeonline.in.th/weelearning

– เว็บไซต์ โรงเรียนสตูลวิทยา: www.stw.ac.th

– เว็บไซต์ e-Learning โรงเรียนสตูลวิทยา: www.stw.ac.th/stwonline

– โปรแกรมฐานข้อมูลสึนามิ จ.สตูล

– รางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์สถานศึกษา สังกัด สพท.สตูล ประจำปี 2553

– แฟ้มสะสมงานออนไลน์ (e-Portfolio) www.weeonline.in.th/wee4life

– รางวัลหนึ่งแสนครูดีจากคุรุสภา ประจำปี 2554

– รางวัล “ครูดีเด่น” จาก สพม.16 สงขลา-สตูล ประจำปี 2555 เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2555


งานวิจัยและวิทยานิพนธ์

1. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

Title: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติของจำนวนจริงและมุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Other Titles: A developing of Computer-Assisted instruction of mathematics to trigonometric functions of real number and an angle for mathyom suksa four students
Authors: วีระศักดิ์ พัทบุรี
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
Keywords: คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ตรีโกณมิติ คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Issue Date: 2545
Publisher: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Description: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา))–มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
URL: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3089

2. งานวิจ้ยได้ร้บทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

อ้างอิง :          http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/95250

รหัสนักวิจัย :    00062640


การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

  1. เว็บไซต์ครูพันธ์ุใหม่
  2. เว็บไซต์ครูวันดี
  3. เว็บไซต์ครูบ้านนอก
  4. เว็บไซต์วิชาการ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ :


Facebook Fan Page :wee4life (เรื่องราวของชีวิต)

Facebook Fan Page :weeclass (ห้องเรียนเครือข่ายสังคมออนไลน์)


– Twitter: mrweeonline

แสดงความคิดผ่าน Facebook