ความเมตตาต่อกัน

: 61 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »
เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์

คนเราทุกคนต้องมีความบกพร่องเล็กน้อยต่างกัน ฉะนั้นเราจึงต้องมีความเมตตาต่อกัน

ในความเป็นจริงแล้วความบกพร่องไม่ได้เล็กน้อย แต่เป็นความแตกต่างที่ค่อนข้างมาก เพราะธรรมชาติสร้างมาแล้วให้มีความแตกต่างเพื่อได้อยู่อาศัยแบบพึ่งพากัน

Read More »

ธรรมชาติ และความสงบ

: 47 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »
เมือง Saanen ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

เมื่อสิ่งแวดล้อมรอบต้วเราเต็มไปด้วยการแข่งขัน การดิ้นรนเพื่อความก้าวหน้า และความอยู่รอด ความมีหน้ามีตาในสังคม จนบางครั้งก็ทำให้เราไม่มีเวลาหยุดพักเพื่ออยู่กับตัวเอง และยังทุกข์อยู่กับอดีต สับสนกับปัจจุบัน และกังวลกับอนาคต

สถานที่แห่งหนึ่งที่จะให้คุณได้พัก และมีพลังในการใช้ชีวิตต่อไป คือ ธรรมชาติ และความสงบ

การซ่อนตัว

: 180 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

ณ สถานการณ์ปัจจุบันนี้ การใช้ชีวิตโดยยึดกฎธรรมชาติ เป็นวิธีที่ดีทีสุด โดยการเอาตัวรอดของสัตว์ชนิดหนึ่ง ใช้วิธีการเอาตัวรอดโดยการซ่อนตัวเป็นเงา ทำให้ปลอดภัยจากผู้ล่า

Read More »

ความสงบ(และ)สุขในองค์กร

: 125 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

ภาพรวมของประเทศเป็นเช่นไร ก็ส่งผลไปยังส่วนย่อยๆตามลำดับชั้น และลงไปถึงองค์กร ในภาพปัจจุบันประเทศยังขาดความเสถียรในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา ไปสู่เป้าหมายที่เรียกว่า “พัฒนาแล้ว” เนื่องจากยังมีการแบ่งพรรค แบ่งพรรค / แย่งชิงการมีอำนาจ/ แบ่งแยกสีโน้น สีนี่ ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ ก็ยากที่ประเทศเข้าสู่สภาวะความสงบ และความสุขก็จะไม่เกิดขึ้นกับคนประเทศ

เช่นเดียวกันหากประเทศยังขาดความสงบและสุข ย่อมส่งผลต่อองค์กรเช่นกัน ยากที่จะเกิดความสงบและสุขในการพัฒนาองค์กร เพราะหากคนในองค์กรมีความสุข ก็จะสามารถนำพาองค์ไปสู่ความสำเร็จได้ แต่หากยังแบ่งพรรค แบ่งพวก เรียกหาอำนาจหน้าที่แล้ว องค์กรก็จะมีแต่ความขัดแย้ง ยากที่จะพัฒนาและวนเวียนอยู่แต่ปัญหาเดิมๆ

ในสภาวะเช่นนี้ องค์กรจึงต้องการผู้นำที่มีภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์ ที่กล้าจะเปลี่ยนแปลง และทุ่มเทให้กับองค์กร รวมทั้งให้ความสำคัญกับคนในองค์กร โดยไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ให้ยึดความเหมาะสมและถูกต้องเป็นหลัก แล้วความสุขจะเกิดกับคนในองค์กร ทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จได้

กฎเกณฑ์กับสิ่งที่ถูกต้อง

: 222 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

บางครั้ง “กฎเกณฑ์” กับ “สิ่งที่ถูกต้อง” มันขัดแย้งกัน

สร้างปร้อมปราการให้กับตนเอง

: 240 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

คนที่ดี สร้างปร้อมปราการให้กับตัวเอง และช่วยเหลือคนรอบข้าง

(ข้อคิดจากภาพยนต์ เรื่อง 10,000 BC)

Read More »

ยอมรับความเสี่ยงสู่ความสำเร็จ

: 219 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

การประสบความสำเร็จ คือ การยอมรับความเสี่ยง ที่อาจต้องเจอ

ข้อคิดจากภาพยนต์ เรื่อง “In The Heart of The SEA” ตัวละคนนักธุรกิจ พูดว่า เขาเป็นนักธุรกิจ การที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ ต้องยอมรับความเสี่ยง ที่อาจต้องเจอให้ได้

Read More »

ความคิดเห็นส่วนน้อย

: 210 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

ความคิดเห็นที่ดี แต่เป็นเสียงส่วนน้อย ไม่ควรนำมาเป็นประเด็น ให้เกิดความขัดแย้ง ในองค์กรที่มีเสียงส่วนใหญ่


wordpress themes | Web Directory |Bid Directory | Bidding Directory
wpthemes

Effects Plugin made by Ares Download