Mind Map about Research

: 733 views ผลงานนักเรียน No Comments »

 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ผลงาน Mind Map นักเรียนชั้น ม.5/1 วิชา ระเบียบวิธีวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นใบงานฝึกให้นักเรียนใช้ความคิด จากการเรียนระเบียบวิธีวิจัย และการทำงานของสมอง เพื่อฝึกทักษะการคิดของนักเรียน ซึ่งเป็นการนำเอาทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมองมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดโดยเฉพาะเกี่ยวกับกระบวนการ เรียนรู้ของมนุษย์ การเขียนแผนที่ความคิด เกิดจากการใช้ทักษะ ทั้งหมดของสมอง เป็นการทำงานร่วมกันของสมองทั้ง สองซีก คือ สมองซีกซ้ายและซีกขวา Read More »

ออกแบบ Mind Map ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

: 1,606 views ผลงานนักเรียน No Comments »


“การออกแบบแผนผังความคิด (Mind Mapping) เรื่อง e-Learning โดยนักเรียนชั้น ม.6/1 เวลาในการออกแบบ สร้างสรรค์ 50 นาที คะแนน 30 คะแนน”

From Mind Mapping (e-Learning) M.6/1. Posted by weeclass on 2/11/2014 (Showing 4 of 32 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


จากการสอนวิชา การค้นคว้าด้วยตนเอง (IS1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 หลังจากฝึกให้นักเรียนตั้งคำถามแล้วและเลือกเรื่องที่สนใจแล้วนำมาเขียน Mind Map ด้วยมือแล้ว ก็เริ่มให้นักเรียนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบ Mind Map ตามความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของแต่ละคน ผลปรากฎ ดังภาพครับ Read More »

ผลงานนักเรียน Mind Map

: 1,435 views ผลงานนักเรียน No Comments »

ชิ้นงานนักเรียนการวาด Mind Map จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในรายวิชา  IS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โดยให้นักเรียนวาดตามอิสระ ตามความคิดของตนเอง


“Mind Map จากการเรียนการสอนรายวิชา IS ระดับชั้น ม.5/5”

From Mind Map (by Hand). Posted by weeclass on 7/19/2012 (Showing 9 of 23 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


ไม่มีกรอบในการจินตนาการ แล้วแต่ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล และตามตั้งใจในการสร้างชิ้นงาน ในการสอนนักเรียนแต่ละครั้ง จะพยามให้โอกาสนักเรียนในการแสดงความสามารถและแสดงความคิดสร้างสรรค์ ไม่เคยบังคับความคิดของนักเรียน แต่จะสังเกตความตั้งใจและมุ่งมั้นในการทำงาน เพราะไม่ได้นำผลงานนักเรียนไปแข่งขันกับใคร Read More »


wordpress themes | Web Directory |Bid Directory | Bidding Directory
wpthemes

Effects Plugin made by Ares Download