ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“ปัญหาของคนเราในปัจจุบันนี้

สืบเนื่องจาก

การขาดความเข้าใจในพลังอำนาจของ “จินตนาการ

เพราะว่าถ้าหากเราเข้าใจ พลังอำนาจอันยิ่งใหญ่นี้

เราย่อมจะสามารถใช้มันเป็นอาวุธที่จะกำจัด

ความยากจน เคราะห์กรรม ความไม่เป็นธรรม

และการประหัตประหารกัน

ให้สิ้นไปจากโลกได้ ภายในหนึ่งชั่วอายุคน”

#Wee.Patthaburee

แสดงความคิดผ่าน Facebook