เป็นตัวแทนกลุ่มนำเสนอแนวคิดในการสร้างสะพาน

เข้ารับการอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ   รุ่นที่  ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๖  เดือนเมษายน   พ.ศ.  ๒๕๕๕ ณ  หน่วยพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในการอบรมได้ลำดับเลขที่ 8 สำหรับกิจกรรมในการอบรมครั้งนี้ มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และใบงาน ซึ่งก็ค่อนข้างจะเยอะ แต่ก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน จำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นนี้ จำนวน 40 ท่าน ค่าลงทะเบียน 4000 บาท

ก่อนการอบรมก็มีใบงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และต้องทำส่งในวันเข้าอบรม เนื้อหาในการอบรบประกอบด้วย 4 หน่วยดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาวะผู้นำทางวิชาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเป็นครู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

แสดงความคิดผ่าน Facebook