ช่วงเสาร์-อาทิตย์ นี้ไม่ได้เดินทางไปไหน เนื่องจากจัดโครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Adobe Illustrator CS3 ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMART ม.5/1 โดยเชิญวิทยากรมาให้การอบรม

[fbphotos id=386915834707943 limit=3 rand=1]

จุดมุ่งหมายของการอบรมครั้งก็เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องการออกแบบโปสเตอร์ สำหรับนำเสนองานวิจัย ในหลักสูตร ระเบียบวิธีวิจัย และเพื่อให้มีความรู้ในเรื่องหลักการออกแบบ โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator นอกจากนี้แล้วทุกครั้งที่มีโอกาสดุแลนักเรียน ก็จะเน้นในเรื่องการแต่งกายและระเบียบวินัย ไม่ว่าจะมีเหตุผลประการใด จะต้องรับผิดชอบในตัวเองให้ได้ และรับผิดชอบตัวเอง นอกจากมีเหตุจำเป็นจริงๆ ก็สามารถแจ้งได้ และในเรื่องการบริหารจัดการเวลา ต้องฝึกการจัดการเวลาให้ได้งานตามเวลาที่สามารถทำได้ ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนก็มีความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบ เป็นที่น่าพอใจ ในระดับหนึ่งตามวุฒิภาวะของนักเรียน

จากการสังเกตการอบรม พบว่านักเรียนมีทักษะการใช้โปรแกรม adobe illustartor ในระดับดี สามารถสร้างผลงานได้ แม้จะมีเวลาจำกัด แต่ก็มีความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าพอใจ เสร็จจาการอบรมเมินก็ให้นักเรียน ก็ให้นักเรียนทำแบบประเมิน โดยออกแบบประเมินออนไลน์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ผลการประเมินก็เป็นที่น่าพอใจ ส่วนข้อเสนอก็มีเหตุผลเพื่อนำไปใช้ในการอบรมครั้งต่อไป

ตัวอย่างแบบประเมินออนไลน์ การอบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Adobe Illustrator CS3 ก็สามารถเข้าชมได้ที่ ลิงก์นี้เลยครับ [แบบประเมินออนไลน์]

สุดท้ายนี้ ก็ขอขอบคุณวิทยากร อ.วัชรา บุรีศรี คณะครูที่เป็นกรรมการในฝ่ายต่างต่างๆในการจัดอบรมครั้งนี้ และขอบใจนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการอบรม

[fbphotos id=386915834707943 limit=30 rand=1]

แสดงความคิดผ่าน Facebook