ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Defeat Is Not The Worst Of Failures
Not to Have Tried is the True Failure.

“ความพ้ายแพ้ไม่ได้บ่งบอกถึงความล้มเหลว
แต่การไม่มีความพยายาม เป็นความล้มเหลวที่แท้จริง”

 

แสดงความคิดผ่าน Facebook