ประชุมเสวนา เรื่อง “การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตโครงการส่งเสริมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา เวลา 13.00 น. โดยมีอาจารย์ เกษม สุริยภัณฑ์ คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานการประชุมเสวนา และ อาจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน , อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโน และอาจารย์ ดร.พัชรี ร่มพยอม ร่วมเสวนา

แสดงความคิดผ่าน Facebook