การที่จะทำให้จิตใจแข้มแข็งได้
ชีวิตก็ต้องเจอทั้งสองด้าน
ดีและไม่ดี
สุขและทุกข์
ดีใจและเสียใจ
แล้วแต่ว่าอะไรมากน้อยกว่ากัน
แต่อย่างน้อยก็เป็นบทเรียนชีวิต
ที่ทำให้เราแข้งแข็ง
เหมือนฉีดวัคซีนให้กับชีวิต

#Wee.patthaburee

 

แสดงความคิดผ่าน Facebook