@wee4life

 

“ธรรมชาติ” ประกอบไปด้วย 2 คำ นั่นคือ ธรรมะ กับ ชาตะ
ธรรมะ คือความจริง เป็นสิ่งที่ปรากฏจับต้องได้ รับรู้ได้ หมายถึงการรู้ซึ่งความจริง
ชาตะ คือ การเกิด ซึ่งเป็นวัฏจักร เมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับ มีตาย
ดังนั้นธรรมชาติก็คือ วิถีหรือวัฏจักรของความจริงที่เกิดขึ้น

“อิสระ” คือ การกระทำในสิ่งใดก็ได้ โดยอยู่ภายใต้ขอบเขต หรือ กฎเกณฑ์

เมื่อเราเข้าถึงธรรมชาติ ก็จะเข้าถึงความเป็นอิสระ

แสดงความคิดผ่าน Facebook