16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครูแห่งชาติ

สำหรับคำขวัญวันครูประจำปี 2561 คือ

“ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา”

ในฐานะครูคนหนึ่งก็คงต้องนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับครู เนื่องจากทุกปีที่ผ่านมาก็ได้นำเสนอข้อคิดเกี่ยวกับครูเสมอมา ในครั้งนี้ก็เพียงแค่นำเรื่องราวเกี่ยวกับครูมานำเสนอ

จากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1,253 หน่วยตัวอย่าง เรื่อง “ครูไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยเมื่อถามถึงคุณสมบัติของ “ครู” ที่สำคัญที่สุด พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม/คุณสมบัติของ “ครูไทย” ที่เห็นแล้วรู้สึกประทับใจมากที่สุด ดังนี้

  1. ความตั้งใจและเอาใจใส่ในการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้แก่เด็กนักเรียน
  2. เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดี
  3. การคอยชี้แนะ ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ในเรื่องต่างๆ
  4. การมีความเมตา กรุณา โอบอ้อมอารี
  5. พูดจาไพเราะ อ่อนน้อม ไม่ดุ
  6. เก่ง มีความรู้ ความสามารถ

และเมื่อกล่าวถึงสิ่งที่ “ครูไทย” ต้องปรับตัวหรือเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่การศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 พบว่า

  1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเรียนการสอน นอกเหนือจากการท่องจำจากตำรา
  2. ครูต้องเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น
  3. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัยเป็นสื่อการเรียนการสอน
  4. สอนให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

*และสิ่งที่จะเพิ่มเติมจากที่ได้นำเสนอทุกครั้งก็คือ “ครูต้องเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ”

ประเด็นที่น่าสนใจครู ข้อ 4 ครับ เป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก คือ “ความคิดสร้างสรรค์” ซึ่งสังคมในต่างประเทศได้ให้ความสนใจ ทั้งในภาคธุรกิจและการศึกษา รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับ ความคิดสร้างสรรค์

ซึ่งในโอกาสหน้าคงได้นำเสนอเรื่องราวของความคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้น เพราะ “ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้หลุดพ้นจากวิกฤตปัญหาต่างๆได้”

@wee4life

แสดงความคิดผ่าน Facebook