19​ กันยายน​ 2562 เข้าร่วมประชุมแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุม เรื่องแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล(อำเภอ)​ ณ โรงแรมวีว่า จ.สงขลา

โดยรายละเอียด ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา​ และมีความสามารถในการจัดทำข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล(อําเภอ)​ ทุกโรงเรียนจำนวน 23 โรงเรียน​ โรงเรียนละ 3 คน รวม 69 คน

แสดงความคิดผ่าน Facebook