“การเดินทาง” ไม่ใช่ “รางวัลจากการทำงาน”
แต่ เป็นการศึกษา “การใช้ชีวิต”


(Travel is not Reward for Working, It’s Education for Living)

แสดงความคิดผ่าน Facebook