ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 ด้าน ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ข้าราชการครูจำเป็นต้องพัฒนาทักษะพื้นฐาน และอาจต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองหรือผ่านระบบออนไลน์ ในยุคนี้ ได้แก่

  1. การใช้งานคอมพิวเตอร์
  2. การใช้งานอินเทอร์เน็ต
  3. การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
  4. การใช้โปรแกรมประมวลคำ
  5. การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
  6. การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน
  7. การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
  8. การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
  9. การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

ประโยชน์สำหรับข้าราชการ
1.ทำงานได้รวดเร็วลดข้อผิดพลาดและมีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น
2. มีความภาคภูมิใจในผลงานที่สามารถสร้างสรรค์ได้เอง
3. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. สามารถระบุทางเลือกและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. สามารถบริหารจัดการงานและเวลาได้ดีมากขึ้น และช่วยสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงาน
6. มีเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้และเติบโตอย่างเหมาะสม

ที่มา สำนักงาน ก.พ.

แสดงความคิดผ่าน Facebook