ภาพจากเว็บไซต์ www.burhani.co

อีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างห้องเรียนออนไลน์สำหรับคุณครู คือ Microsoft Team ซึ่งมีลักษณะการทำงานอีกแพลตฟรอ์ม ที่รองรับการทำงานเป็นทีม ในลักษณะของ PLC ด้วย

สำหรับการใช้งานก็สามารถสืบค้นจากได้อินเทอร์เน็ตครับ นี่เป็นตัวอย่างเบื้องต้นจากเว็บไซต์

สำหรับครูผู้สอนที่ต้องการเรียนรู้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการใช้ Microsoft Teamsท่านจะได้เรียนรู้ในเรื่องหลักๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ ดังนี้

1.การติดตั้งและลงทะเบียนใช้งาน

2.การสร้างห้องเรียนเสมือน

3.การสร้างและออกแบบแบบทดสอบ

4.การฝึกอบรม Certified Microsoft TEAMS แบบ Online โดยจะมีรอบอบรม ดังนี้

แสดงความคิดผ่าน Facebook