ช่องทีวีเรียนออนไลน์ DLTV ชั้น ม.1-6

  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ม.1 กดช่อง 192
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ม.2 กดช่อง 193
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ม.3 กดช่อง 194
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ม.4 กดช่อง 198
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ม.5 กดช่อง 199
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ม.6 กดช่อง 200

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ม.1 กดทีวีดิจิทัลช่อง 192

08.30 น. : ค21101 วิชาคณิตศาสตร์ ม.1 * เรื่อง การลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกและการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ *
09.30 น. : ว21101 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 * เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (การสรุปผลการทดลอง)
10.30 น. : ว21101 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 * เรื่อง ลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ (1)
12.30 น. : ศ21103 วิชาทัศนศิลป์ ม.1 * เรื่อง จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ ม.1
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 
18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาทัศนศิลป์ ม.1


ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ม.2 กดทีวีดิจิทัลช่อง 193
08.30 น. : ค22101 วิชาคณิตศาสตร์ 2 เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ แสดงจำนวนไม่เกิน 1,000
09.30 น. : ว22101 วิชาวิทยาศาสตร์ 2 * เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (4)
10.30 น. : ท22101 วิชาภาษาไทย 2 * เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง
12.30 น. : วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สินค้าและบริการ (1)
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ ม.2
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย ม.2
18.30 น. : วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ม.3 กดทีวีดิจิทัลช่อง 194
08.30 น. : อ23101 วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 * เรื่อง Occupations *
09.30 น. : ส23101 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง นิทานชาดก : นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก
10.30 น. : ท23101 วิชาภาษาไทย ม.3 * เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร (2) *
12.30 น. : ส23101 วิชา ส23102 ประวัติศาสตร์ ม.3 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์
14.30 น. : อ23101 วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 * เรื่อง Occupations *
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3
18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาสุขศึกษา ม.3

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ม.4 กดทีวีดิจิทัลช่อง 198
08.30 น. : วิชาประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย
09.30 น. : วิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 “เรื่อง ประเภทของเซต/เซตว่าง/เซตจำกัดและเซตอนันต์”
10.30 น. : วิชาศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง วิวัฒนาการของนาฏศิลป์ตั้งแต่ สมัยน่านเจ้า-ปัจจุบัน
12.30 น. : วิชาวิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง บทนำการรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์
13.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาประวัติศาสตร์ ม.4
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ ม.4
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาศิลปะ ม.4
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) ม.4
 

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ม.5 กดทีวีดิจิทัลช่อง 199
08.30 น. : วิชาประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อารยธรรมจีน
09.30 น. : วิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
10.30 น. : วิชาศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 “เรื่อง จุดประสงค์ของงานทัศนศิลป์ วิจิตรศิลป์”
12.30 น. : วิชาวิทยาศาสตร์ (กายภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 5 สมบัติบางประการของธาตุโลหะ และธาตุอโลหะ
13.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาประวัติศาสตร์ ม.5
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ ม.5
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาศิลปะ ม.5
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ (กายภาพ) ม.5

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ม.6 กดทีวีดิจิทัลช่อง 200
08.30 น. : วิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การนำเสนอข้อมูล ๑
09.30 น. : วิชาศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 6 “เรื่อง สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ วิธีการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์/ทฤษฎีสี”
10.30 น. : วิชาวิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง กาแล็กซีและส่วนประกอบ
12.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ ม.6
13.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาศิลปะ ม.6
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6
 

ช่องทางชมย้อนหลัง และดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

แสดงความคิดผ่าน Facebook