“Failure is the condiment that gives success its flavor.” —Truman Capote

“ความล้มเหลว คือเครื่องปรุงที่ทำให้ความสำเร็จมีรสชาติ” เพราะความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆ นี่เป็นธรรมชาติ อย่างน้อยต้องมีอุปสรรค์บ้าง ล้มเหลวบ้าง ปัญหาบ้าง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นที่มีหรือส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ที่เปรียบเสมือนเครื่องปรุงให้มีรสชาตินั่นเอง

แสดงความคิดผ่าน Facebook