23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

น้อมเกล้ารำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

แสดงความคิดผ่าน Facebook