ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

สพฐ. หนุนครูใช้ประโยชน์จาก Social Media เป็นช่องทางจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบหวังขยายผลไปสู่ครูทั่วประเทศ

นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการนำร่องพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมกับฝึกปฏิบัติในการใช้เครื่องมือที่มีในสื่อสังคมออนไลน์ให้แก่ครูทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 200 คน ตั้งแต่ปี 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการพัฒนาครูพบว่า ครูสามารถสร้างผลงานที่เกิดจากการใช้เครื่องมือออนไลน์ขยายเป็นเครือข่ายใน Social Media และนำไปประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างหลากหลายวิธี ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างครู, ครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน สามารถตอบโจทย์ครูที่ต้องการแก้ปัญหาในชั้นเรียนด้านต่างๆ เช่น การไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน แก้ปัญหาด้านอื่นๆ ของนักเรียน เป็นต้นอย่างไรก็ตาม สพฐ.ให้ความสำคัญและตระหนักดีว่ายังมีบุคลากรครูอีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังขาดความรู้ ความชำนาญในการใช้เครื่องมือออนไลน์ จึงได้นำครูที่มีความสามารถด้านไอทีเข้าร่วมปฏิบัติการนำ Social Media เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเลือกใช้ Tools Online เพื่อการศึกษา การสร้างบล็อกด้วยโปรแกรม WordPress และการเข้าสู่ Social Network ด้วยการใช้ Facebook และ Twitter โดยทีมผู้เชี่ยวชาญในโครงการ“ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” เพื่อให้บุคลากรครูสามารถก้าวทันยุคเทคโนโลยีใหม่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ขยายผลไปสู่ครูทั่วประเทศ

“เมื่อครูมีความรู้ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการใช้ Social Media ก็จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงองค์ความรู้ ที่จะทำให้บุคลากรครูยุคใหม่สามารถนำพาผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้อย่างไม่จำกัด” รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าว

*โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 22 มิถุนายน 2554 12:08 น.

แสดงความคิดผ่าน Facebook