ตารางสอน 0714 ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2545

วัน/คาบ
คาบที่    1
คาบที่    2
คาบที่    3
คาบที่    4
คาบที่    5
คาบที่    6
คาบที่    7
คาบที่    8
คาบที่    9
เวลา
08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-11.50
11.50-12.40
12.40-13.30
13.30-14.20
14.20-15.10
15.10-16.00
จันทร์
ช 0217
ม.6/5
ห้อง 133
 
พัก
กลาง
วัน
อังคาร
ช 0245
ม.5/4
ห้อง 133
พัก
กลาง
วัน
ช 0245
ม.5/5
ห้อง 133
พุธ
ช 0245
ม.5/5
ห้อง 133
ช 0217
ม.6/4
ห้อง 133
พัก
กลาง
วัน
 
พฤหัสบดี
ช 0217
ม.6/5
ห้อง 133
พัก
กลาง
วัน
ช 0217
ม.6/4
ห้อง 133
ศุกร์
 
พัก
กลาง
วัน
 
ชุมนุม
คอมพิวเตอร์

 

ตารางสอน 0714 ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2545

วัน/คาบ
คาบที่    1
คาบที่    2
คาบที่    3
คาบที่    4
คาบที่    5
คาบที่    6
คาบที่    7
คาบที่    8
คาบที่    9
เวลา
08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-11.50
11.50-12.40
12.40-13.30
13.30-14.20
14.20-15.10
15.10-16.00
จันทร์
       
พัก
กลาง
วัน
 
ช 0217
ม.6/5
ห้อง 134
 
อังคาร
ช 0217
ม.6/6
ห้อง 133
ช 0217
ม.6/4
ห้อง 134
พัก
กลาง
วัน
 
ช 0217
ม.6/7
ห้อง 133
 
พุธ
   
ช 0217
ม.6/5
ห้อง 134
พัก
กลาง
วัน
       
พฤหัสบดี
   
ช 0217
ม.6/7
ห้อง 133
พัก
กลาง
วัน
ช 0217
ม.6/6
ห้อง 134
   
ศุกร์
ช 0217
ม.6/4
ห้อง 134
   
พัก
กลาง
วัน
     
กิจกรรม
ชุมนุม
คอมพิวเตอร์

 

 

 


แสดงความคิดผ่าน Facebook