Untitled Document

ตารางสอน 702 ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2553 (เริ่มสอน 10 พ.ค. 2553)

วัน/คาบ
คาบที่    1
คาบที่    2
คาบที่    3
คาบที่    4
คาบที่    5
คาบที่    6
คาบที่    7
คาบที่    8
คาบที่    9
จันทร์
ง43201
ม.6/7
ห้อง 123
ง43201
ม.6/6
ห้อง 123
พัก
กลาง
วัน
ง43201
ม.6/5
ห้อง 123
ลูกเสือ
เนตรนารี
ม.3
อังคาร
ง43201
ม.6/5
ห้อง 123
ง43201
ม.6/4
ห้อง 123
ง43201
ม.6/1
ห้อง 123
พัก
กลาง
วัน
แนะแนว
ม.5/1
ห้อง 224
โครงงาน
ม.6
ห้อง 123
ง43201
ม.6/4
ห้อง 123
พุธ
ง43201
ม.6/3
ห้อง 123
พัก
กลาง
วัน
ง322021
ม.5/1
ห้อง 123
พฤหัสบดี
ง43201
ม.6/2
ห้อง 123
พัก
กลาง
วัน
ศุกร์
       
พัก
กลาง
วัน
     
กิจกรรม
ชุมนุม

 

ตารางสอน 702 ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2549 (เริ่มสอน 30 ต.ค. 2549)

วัน/คาบ
คาบที่    1
คาบที่    2
คาบที่    3
คาบที่    4
คาบที่    5
คาบที่    6
คาบที่    7
คาบที่    8
คาบที่    9
จันทร์
ง40210
ม.4/1
ห้อง 136
สาระเพิ่ม
ม.5 กลุ่ม1
ห้อง 136
พัก
กลาง
วัน
ง40210
ม.5/1
ห้อง 136
กิจกรรม
ลูกเสือ
ม.2
อังคาร
เสริมคอม
ม.6/3
ห้อง 136
สาระเพิ่ม
ม.6 กลุ่ม1
ห้อง 136
พัก
กลาง
วัน
กิจกรรม
รัก
การอ่าน
โฮมรูม
ม.4/3
ห้อง 136
พุธ
สาระเพิ่ม
ม.5 กลุ่ม1
ห้อง 136
พัก
กลาง
วัน
สาระเพิ่ม
ม.6 กลุ่ม 1
ห้อง 136

กิจกรรม
OTOP

พฤหัสบดี
เสริมคอม
ม.6/5
ห้อง 136
แนะแนว
ม.4/3
ห้อง 136
พัก
กลาง
วัน
เสริมคอม
ม.6/1
ห้อง 136
กิจกรรม
เพลิน
ศุกร์
พัก
กลาง
วัน
กิจกรรม
ชุมนุม

 

 

 


แสดงความคิดผ่าน Facebook