ชื่อ   วีระศักดิ์ พัทบุรี

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.3วีระศักดิ์ พัทบุรี

เชื้อชาติ ไทย

สัญชาติ ไทย

ศาสนา พุทธ

สถานภาพ : โสด

เริ่มรับราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 

โรงเรียนสตูลวิทยา เลขที่ 318 หมู่ 6 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

สังกัดกอง การมัธยมศึกษา กรม สามัญศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2538

บรรจุครั้งแรกที่ โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

รวมอายุราชการ 25 ปี (นับถึงปัจจุบัน )

สถานที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ตำบล ควนลัง อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

อุปนิสัย พูดน้อย ทำงานเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผน

คติพจน์ในการทำงาน ทำงานด้วยความรัก (รักในงานที่ทำ และทำด้วยใจ) ผลงานเกิดขึ้นได้ด้วยแรงบันดาลใจ และจินตนาการ

คติพจน์ทำประจำตัว แบบอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสั่งสอน

อีเมล์: wee2k@hotmail.com

เว็บไซต์: www.weeonline.in.th

แสดงความคิดผ่าน Facebook