ตารางสอน 0709 ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 (เริ่ม 8 พ.ค. 2556)

วัน/คาบ
คาบที่ 1
คาบที่ 2
คาบที่ 3
คาบที่ 4
คาบที่ 5
คาบที่ 6
คาบที่ 7
คาบที่ 8
คาบที่ 9
เวลา
08.30-
09.20
09.20-
10.10
10.10-
11.00
11.00-
11.50
11.50-
12.40
12.40-
13.30
13.30-
14.20
14.20-
15.10
15.10-
16.00
จันทร์
ง33201
ม.6/7

ห้อง 123

I30903

ม.6/5

ห้อง 123

พักกลางวัน
แนะแนว
ม.6/1
ห้อง 224
ง33201
ม.6/2
ห้อง 123
ลูกเสือ
เนตรนารี
ม.3
อังคาร
ง33201
ม.6/6
ห้อง 123
พักกลางวัน
วิธีวิจัย
ม.5/1
ห้อง 224
ง33201
ม.6/5
ห้อง 123
พุธ
ง33201
ม.6/1
ห้อง 123
พักกลางวัน
ง33201
ม.6/4
ห้อง 123
พฤหัสบดี
ง33201
ม.6/3
ห้อง 123
พักกลางวัน

ประชุม
กลุ่มสาระฯ

กิจกรรม
ชุมนุม
ศุกร์
จริยธรรม
ม.5
หอประชุม
พักกลางวัน

โครงงาน
ม.6/1
ห้องพักครู

 

ตารางสอน 0709 ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 (เริ่ม 24 ต.ค. 2556)

วัน/คาบ
คาบที่ 1
คาบที่ 2
คาบที่ 3
คาบที่ 4
คาบที่ 5
คาบที่ 6
คาบที่ 7
คาบที่ 8
คาบที่ 9
เวลา
08.30-
09.20
09.20-
10.10
10.10-
11.00
11.00-
11.50
11.50-
12.40
12.40-
13.30
13.30-
14.20
14.20-
15.10
15.10-
16.00
จันทร์
ง33202
ม.6/2
ห้อง 123
ง33202
ม.6/7
ห้อง 123
พักกลางวัน
ลูกเสือ
เนตรนารี
ม.3
อังคาร
ง33202
ม.6/3
ห้อง 123
พักกลางวัน
ง33211
ม.6/1
ห้อง 123
พุธ
พักกลางวัน
ง33202
ม.6/5
ห้อง 123
พฤหัสบดี
พักกลางวัน
ง33202
ม.6/6
ห้อง 123
ประชุม
กลุ่มสาระ
กิจกรรม
ชุมนุม
ศุกร์
จริยธรรม
ม.5
หอประชุม
ง33202
ม.6/1
ห้อง 123
พักกลางวัน
ง33202
ม.6/4
ห้อง 123
โครงงาน
ม.5/1

แสดงความคิดผ่าน Facebook